Skip to main content

Privacy statement Wijngaard De Kruithof

 Wijngaard De Kruithof verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy statement leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door:

 • Wijngaard De Kruithof
 • Pippertsestraat 12
 • 4061 BK Ophemert
 • KvK nummer: 10 145 423

Doel

Persoonsgegevens worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, voor (doch niet uitsluitend):

 • uit hoofde van een overeenkomst (van opdracht)
 • onderhoud, waaronder updates en releases voor de aan Wijngaard De Kruithof ter beschikking gestelde systemen
 • technisch en gegevens beheer, ook door een subverwerker
 • hosting.

Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden te allen tijde verwerkt op een rechtmatige grondslag, zijnde op grond van een overeenkomst, uit hoofde van een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang dan wel op grond van toestemming.

Indien de grondslag is gebaseerd op grond van toestemming, heeft u te allen tijde de mogelijkheid deze toestemming weer in te trekken. Intrekken van uw toestemming kan op dezelfde wijze plaatsvinden als het geven ervan. Het intrekken van toestemming laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens van voor de intrekking.

(Sub) verwerkers

Indien Wijngaard De Kruithof gebruik maakt van (sub) verwerkers worden verwerkersovereenkomsten gesloten op grond waarvan ten minste de beveiligingsmaatregelen worden genomen die door Wijngaard De Kruithof worden gehanteerd alsmede de verplichtingen die Wijngaard De Kruithof heeft uit hoofde van de overeenkomst met haar klant.
Wijngaard De Kruithof verwerkt persoonsgegevens als verwerker in opdracht van verwerkingsverantwoordelijken. Indien wij optreden als verwerker in opdracht van u als verwerkingsverantwoordelijke, kunt u de verwerkersovereenkomst downloaden.

Beveiliging

Wijngaard De Kruithof neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige onrechtmatige vorm van verwerking. Zij zal zich houden aan het voor haar geldende niveau.
Wijngaard De Kruithof heeft in ieder geval de navolgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • (sub) verwerkersovereenkomsten
 • geïmplementeerde backup en herstelprocedures
 • beveiliging en 24/7 monitoring van netwerkverbindingen
 • 24/7 scannen van internetverkeer
 • 24/7 scannen van e-mailverkeer en whitelisting e-mailafzenders
 • dagelijkse vulnerability scan van het gehele netwerk
 • dagelijkse patchmanagement op servers en endpoints

Datalekken

Er is sprake van een datalek ingeval een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens door bijvoorbeeld verlies, diefstal of onjuiste adressering.

Datalekken worden door Wijngaard De Kruithof zoveel als mogelijk beperkt door het gevoerde beveiligingsbeleid (zie hiervoor ‘beveiliging’). Iedere medewerker van Wijngaard De Kruithof verplicht zich te houden aan het datalekprotocol van Wijngaard De Kruithof.

Ieder datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van een natuurlijk persoon.

Bewaartermijn

Gegevens worden voor een periode van maximaal 15 jaar bewaard.

Rechten van betrokkenen

Een betrokkene heeft op grond van de AVG de navolgene rechten:

 • recht op inzage
  Het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt en voor welke doelen deze gegevens worden verwerkt
 • recht op correctie
  Het recht van betrokkene om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren
 • recht op gegevenswissing 

Het recht om de persoonsgegevens te laten wissen ingeval:

 • deze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld
 • de persoongegevens worden verwerkt op grond van toestemming en deze toestemming wordt ingetrokken
 • bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij er een prevalerende dwingende gerechtvaardigde grond is voor de verwerking
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting na een bepaalde termijn moeten worden gewist.
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid 
 • Het recht van betrokkene om de verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen. Alsmede de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, kopiëren over door te sturen 
 • recht om bezwaar te maken
 • recht tot geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering
 • Het recht van betrokkene op een menselijke blik op besluitvorming. 

Dit recht geldt niet indien:

 • het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en Wijngaard De Kruithof.
 • op grond van een wettelijke bepaling, waarin ook wordt voorzien in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene
 • het besluit berust op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Cookies

Wijngaard De Kruithof maakt op de website www.wijngaarddekruithof.nl gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf wordt opgeslagen.

Welke cookies gebruiken wij?

Wijngaard De Kruithof maakt gebruikt van analytische cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Op basis van deze statistieken kunnen wij onze website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De privacy van u als bezoeker blijft met deze cookies gewaarborgd.

Ik wil geen cookies op mijn computer plaatsen

Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Formulieren

Op onze website heeft u de mogelijkheid een formulier in te vullen:

Contactformulier

Het contactformulier kunt u gebruiken indien u graag wil dat wij contact met u opnemen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, ontvangen wij hiervoor uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Klacht indienen/inroepen recht door betrokkene
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan wel een verzoek heeft op grond van de rechten als voornoemd (‘rechten van betrokkenen’) kunt u dit per e-mail kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt binnen 1 maand na ontvangst van uw klacht dan wel verzoek, informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Nadere informatie over het indienen van een klacht kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.